UOKiK

Raport o zużytym sprzęcie elektrycznym oraz elektronicznym

Raport

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprezentował raport dotyczący przestrzegania przez polskich przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, sporządzony na podstawie kontroli Inspekcji Handlowej.

Inspekcja Handlowa w 2021 r. zgodnie z planem kontroli przeprowadziła na terenie całego kraju całoroczną kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wybrane losowo produkty elektryczne i elektroniczne pod kątem prawidłowości oznakowania (w zakresie tej ustawy). Kontrolą objęto dystrybutorów, tj. podmioty udostępniające na rynku sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Sprawdzono łącznie 1041 przedsiębiorców, stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości u 271 z nich, tj. 26 proc. Nie wszyscy zgodnie z wymaganiami umieścili w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacje dla konsumentów o swoich obowiązkach w zakresie nieodpłatnego przyjęcia i odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Brak ww. informacji lub niepełne informacje stwierdzono u 207 kontrolowanych dystrybutorów.

Sprawdzono także umieszczenie w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość, czy taką informację umieszczono na stronie internetowej lub w formie komunikatu, i stwierdzono, że 159 przedsiębiorców nie umieściło takich informacji. Skontrolowano również 6031 urządzeń elektrycznych i elektronicznych, sprawdzając przy tym, czy:

  • sprzęt jest wprowadzany do obrotu przez podmiot wpisany do rejestru lub taki, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru,
  • dystrybutor umieścił na produktach symbol selektywnego zbierania,
  • do oferowanych produktów dołączono wymagane informacje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania oraz o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

W powyższym zakresie zakwestionowano 410 partii produktów. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano 142 decyzje nakładające na przedsiębiorców kary pieniężne w łącznej kwocie 758 tys. zł. W 27 przypadkach odstąpiono od wymierzenia kary, stwierdzając znikomość naruszenia prawa. Pełna treść raportu dostępna jest po zeskanowaniu kodu QR.

Raport
2022-06-01
x

Kontakt z redakcją

© 2022 InfoMarket