Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Co to jest oferta sprzedaży?

Co to jest oferta sprzedaży?

Często słyszymy słowo oferta. Najczęściej kojarzymy je z ofertą sprzedaży. Oferent przedstawia nam propozycję zawarcia umowy, a konsument ją przyjmuje bądź nie. Kiedy mamy do czynienia z ofertą sprzedaży? Jakie muszą być spełnione warunki? Czy reklama w ulotce jest ofertą?
 

Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. W przypadku umowy sprzedaży będzie to m.in. oznaczenie towaru, jego ceny itp.

Zgodnie z art. 543 kc wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. Oferta musi więc spełniać łącznie trzy podstawowe przesłanki:

  • wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży- czyli np. w sklepie czy innym miejscu w który zawierane są takie umowy,
  • rzecz wystawiona jest na widok publiczny – czyli konsument ma do niej swobodny dostęp,
  • podana jest cena produktu- w sposób jednoznaczny określone jest ile kosztuje produkt.

Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

Oferta sprzedaży wiąże konsumenta, jeżeli zostanie przez niego przyjęta. W przypadku, gdy sprzedawca składa ofertę indywidualnemu adresatowi to jest ona wiążąca w momencie, gdy doszła do niego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

W przypadku, gdy sprzedawca kieruje ofertę do wielu adresatów jest ona dla nich wiążąca z dniem jej ogłoszenia.

Ponadto należy zwrócić uwagę na art. 71 k.c. stanowiący, że ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

Propozycja zakupu towaru opisana w ulotce reklamowej jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Nie jest więc ofertą zawierającą wszystkie informacje określone prawem. Konsument nie może więc być pewien, że będzie mógł zawrzeć umowę na warunkach określonych
w ulotce.

Ogłoszenie w prasie o sprzedaży samochodów nie ma cech oferty w rozumieniu art. 66 kc, skoro nie zawiera wszystkich istotnych postanowień mającej powstać w przyszłości umowy. Tego rodzaju ogłoszenie należy uznać w konkretnym przypadku za zaproszenie do rozpoczęcia rokowań (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1978 r. IV CR 402/78).

Oferta może być odwołana w stosunkach między przedsiębiorcami przed zawarciem umowy, jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty.

Jednakże oferty nie można odwołać, jeżeli wynika to z jej treści lub określono w niej termin przyjęcia.

                                                                                                               Anna Golas

2019-12-04

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket