Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Regulacje prawne dotyczące pożyczki

Regulacje prawne dotyczące pożyczki

Konsumenci często korzystają z pożyczek. Jest to szybki i prosty sposób pozyskania pieniędzy na zakup określonych rzeczy. Na rynku jest bardzo wiele ofert z których konsument może skorzystać. Zawsze jednak trzeba zwrócić szczególną uwagę na treść umowy pożyczki w której określone są warunki na jakich pożyczamy pieniądze.

Zgodnie z art. 720 kc przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Nie przewidziano szczególnej formy do zawarcia umowy pożyczki. Jedynie w przypadku pożyczki przekraczającej tysiąc złotych wymagana jest forma dokumentowa. Ma ona na celu ułatwienie dochodzenia swoich praw w przypadku, gdy dłużnik nie chce zwrócić pożyczonej kwoty. Brak określonej formy nie powoduje jednak nieważności umowy.

Sporządzając umowę pożyczki warto określić w niej strony umowy, wysokość pożyczki, jej koszty ( odsetki, prowizje), sposoby płatności odsetek (np. odsetki miesięczne), czas trwania umowy ( np. umowa pożyczki zawarta na okres 3 lat).

Zazwyczaj umowa pożyczki jest odpłatna, chociaż nie musi tak być. Jeżeli pożyczamy od kolegi 2 tys. i on zgadza się, aby po roku oddać tę samą kwotę to umowa jest nieodpłatna. Zazwyczaj jednak dłużnik zobowiązany jest do zapłaty odsetek. Obecnie odsetki nie mogą przekroczyć 10%.

Jeżeli w umowie próg ten zostanie przekroczony to należą się odsetki maksymalne. Inną kwestią są prowizje, które mogą wprowadzać bardzo wysokie oprocentowanie i na to należy zwrócić szczególną uwagę.

W umowie pożyczki określony jest również czas trwania umowy np. do dnia 1.12.2020 r. Zgodnie z art. 723 kc jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Ponadto w umowie powinny być określone zasady i możliwość wcześniejszej jej spłaty. Może to się wiązać z możliwością odzyskania kosztów za niewykorzystany okres pożyczki. Umowa może to przewidywać, ale nie jest to element obowiązkowy.

Pożyczka jest opodatkowana podatkiem w wysokości 2% pożyczonej kwoty. Podatek uiszcza pożyczkobiorca do urzędu skarbowego. Zwolnienia od podatku przewidziane są dla członków rodziny.

W przypadku nieterminowych wpłat pożyczkobiorca musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami. W takich przypadkach mogą być naliczone odsetki za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli pomimo wezwań pożyczka nie zostanie spłacona sprawa może być skierowana do sądu czy do zewnętrznej firmy windykacyjnej.

Warto więc pamiętać, że przed podpisaniem umowy pożyczki czy to z osobą fizyczną czy z przedsiębiorcą należy dokładnie zapoznać się z jej treścią. Strony mogą w sposób dowolny określić treść umowy pożyczki z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów prawa.

                                                                                                                                 Anna Golas

2019-10-07

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2021 InfoMarket