Strona domowa / Artykuły / Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu wady prawnej

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu wady prawnej

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu wady prawnej

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność nie tylko z tytułu wady fizycznej rzeczy, ale również z tytuły wady prawnej. Konsument, który kupił rzecz będącą własnością innej osoby ma określone prawa. Co to są wady prawne rzeczy ? Czego konsument może żądać w takiej sytuacji od sprzedawcy? Jak kształtuje się odpowiedzialność sprzedawcy?

Może zdarzyć się sytuacja, że konsument kupił rzecz należącą do osoby trzeciej, albo rzecz obciążoną prawem innej osoby np. zastawem.  Uiścił więc cenę za produkt, którym w danej sytuacji prawnie nie może rozporządzać.

Kiedy mamy do czynienia z wadą prawną kupionej rzeczy?

Kwestia ta uregulowana jest w art. 556³ kc  który stanowi, iż sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

A więc z rękojmi za wady prawne rzeczy możemy korzystać, gdy:

  • kupiliśmy rzecz należącą do osoby trzeciej ( sprzedający nie miał więc prawa do rozporządzania daną rzeczą);
  • kupiliśmy rzecz obciążoną prawem osoby trzeciej ( przykładem może być obciążenie rzeczy zastawem bankowym);
  • kupiliśmy rzecz z której korzystanie jest ograniczone w decyzji lub orzeczeniu sądu ( rzecz może być zabezpieczona np. jako dowód w sprawie).

Wyżej wymienione wady prawne nie powodują nieważności zawartej umowy. W takiej sytuacji ochroną dla konsumenta jest rękojmia. Sprzedawca odpowiada względem kupującego nie tylko wówczas, gdy rzecz ma wadę fizyczną, ale również wówczas, gdy ma wadę prawną.

Czego może żądać konsument, jeżeli kupiona przez niego rzecz ma wadę prawną?

Otóż kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

W przypadku wady prawnej najskuteczniejszym sposobem wydaje się odstąpienie od umowy. Sprzedający zobowiązany jest wówczas do zwrotu uiszczonej kwoty.

W przypadku wady prawnej sprzedawca ponosi również odpowiedzialność odszkodowawczą.

Zgodnie z art. 574 kc jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Kupujący może więc żądać również:

  • zwrotu kosztów zawarcia umowy;
  • zwrotu kosztów odebrania rzeczy;
  • zwrotu kosztów przechowania rzeczy;
  • zwrotu kosztów przewozu rzeczy;
  • zwrotu kosztów ubezpieczenia rzeczy;
  • zwrotu dokonanych nakładów;
  • zwrotu kosztów procesu.

Bieg terminu do skorzystania z rękojmi za wady prawne rzeczy rozpoczyna się z dniem, w którym kupujący dowiedział się o wadzie prawnej i wynosi 1 rok. Jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej to termin roczny biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą  trzecią stało się prawomocne.

                                                                                                                                 Anna Golas

2019-02-04
x

Kontakt z redakcją

© 2022 InfoMarket