Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Braki w gwarancji a jej nieważność

Braki w gwarancji a jej nieważność

Konsument kupując sprzęt AGD-RTV zwraca uwagę na dokument gwarancyjny. Najważniejszy jest czas trwania gwarancji. Wiadomo, że daje on konsumentowi swego rodzaju ochronę na wypadek wadliwości produktu. Może on wówczas żądać np. nieodpłatnej naprawy. Jednak ważna jest również sama treść oświadczenia gwarancyjnego,  która określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. Co powinien  zawierać dokument gwarancyjny? Czy musi być w formie pisemnej? Jakie są skutki braków formalnych dokumentu gwarancyjnego? Czy może być nieważny?

Konsument otrzymując gwarancję rzadko zagłębia się w jej treść. Już samo jej otrzymanie daje poczucie, że jesteśmy chronieni.  Możemy liczyć na naprawę produktu czy jego wymianę, gdy się zepsuje.

Przepisy prawa określają jednak, jaka powinna być treść gwarancji. Są to minimalne wymogi, które gwarant powinien umieścić w swoim oświadczeniu. Należą do nich:

  • treść oświadczenia powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały;
  • gwarancja powinna być sporządzona w języku polskim ( nie dotyczy to nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów, zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej);
  • określenie nazwy i adresu gwaranta lub jego przedstawiciela w RP;
  • określenie czasu trwania gwarancji;
  • określenie terytorialnego zasięgu ochrony gwarancyjnej;
  • określenie, jakie uprawnienia przysługują konsumentowi w przypadku, gdy produkt okaże się wadliwy.

Ponadto w dokumencie gwarancyjnym powinno znaleźć się stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Wyżej wymienione informacje mają zapobiec wprowadzeniu konsumenta w błąd. Dają one jasne wskazówki, jakie uprawnienia ma konsument.

Co w przypadku, gdy gwarant nie zawrze w gwarancji ww. informacji?

Otóż nie pozbawia to konsumenta jego uprawnień. Kwestię tę reguluje art. 577¹§3 kc stanowiący, że uchybienie wymaganiom, co do treści dokumentu gwarancyjnego nie wpływa na ważność oświadczenia gwarancyjnego i nie pozbawia wynikających z niego uprawnień.

Jeżeli oświadczenie gwarancyjne nie zawiera pewnych informacji istotnych dla konsumenta to stosuje się przepisy prawa. Dla przykładu gwarant sam określa czas gwarancji może to być 2, 3 czy też 5 lat. Jeżeli jednak tego nie zrobi to zgodnie z przepisami prawa termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Podobnie rzecz się ma z obowiązkami gwaranta. On sam może w gwarancji określić, iż np. w przypadku wady produktu będzie zobowiązany do jego naprawy czy wymiany. Jeżeli tego nie określi to zgodnie z przepisami prawa obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

Gwarancja może być udzielona w dowolnej formie. Może być to np. zapewnienie określone w reklamie produktu. Jednak należy pamiętać, że konsument ma prawo żądać wydania oświadczenia gwarancyjnego na papierze lub innym trwałym nośniku.

Wydanie dokumentu gwarancyjnego następuje wraz z rzeczą sprzedaną.

Podsumowując, dokument gwarancyjny powinien zawierać określone prawem informacje. Jeżeli ich nie zawiera nie powoduje to jego nieważności. Konsument nadal ma prawo dochodzić swoich uprawnień. Konsument ma prawo żądać od gwaranta wydania gwarancji w formie pisemnej. Oświadczenie gwarancyjne może być umieszczone również w reklamie.

                                                                                                                                 Anna Golas

2019-01-01

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket