Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Gwarancja producenta a gwarancja sprzedawcy

Gwarancja producenta a gwarancja sprzedawcy

Konsument reklamujący produkt może wystąpić z roszczeniem wynikającym z gwarancji bądź  z rękojmi. Są to dwie niezależne od siebie instytucje. Najczęściej sprzedawca odpowiada  z tytułu rękojmi, a producent z tytułu gwarancji. Kto poza producentem może odpowiadać z tytułu gwarancji? Czy sprzedawca może być również gwarantem? Czy konsument może żądać naprawienia rzeczy w ramach gwarancji od sprzedawcy? Jakie są rodzaje gwarancji?

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja zazwyczaj jest udzielana przez producenta. Gwarantem może być również importer lub sam sprzedawca. Do kogo mamy się zgłosić z roszczeniem gwarancyjnym, wynika z dokumentu gwarancyjnego.

Gwarancja udzielona przez producenta nazywana jest również gwarancją fabryczną. Taki rodzaj gwarancji jest najczęściej spotykany. Producent w dokumencie gwarancyjnym formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj gwarancji na to pozwala – w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Oświadczenie gwarancyjne producent sporządza w języku polskim. Wymagania używania języka polskiego nie stosuje się do:

  • nazw własnych,
  • znaków towarowych,
  • nazw handlowych,
  • oznaczeń pochodzenia towaru,
  • oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.

W ramach gwarancji fabrycznej konsument może żądać zwrotu zapłaconej ceny, wymiany rzeczy bądź jej naprawienia oraz zapewnienia innych usług. W dokumencie gwarancyjnym producent sam określa swoje obowiązki.

Innym rodzajem jest gwarancja handlowa, która udzielana jest przez sprzedawcę. Jest to rzadziej spotykana gwarancja. Dla konsumenta bez znaczenia jest, kto udziela gwarancji. Zarówno do gwarancji fabrycznej, jak i gwarancji handlowej stosuje się te same przepisy wynikające z kodeksu cywilnego.

Zarówno producent, jak i sprzedawca będący gwarantami są zobowiązani wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

Konsument otrzymując gwarancje od sprzedawcy czy producenta powinien sprawdzić, czy zawiera ona wszystkie elementy przewidziane w przepisach prawa.

Dokument gwarancyjny powinien więc zawierać:

  • nazwę i adres gwaranta ( czyli producenta, importera lub sprzedawcy) lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej,
  • uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady,
  • stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Konsument ma prawo wybrać, czy będzie korzystał z gwarancji czy też z rękojmi. Nie można łączyć roszczeń z obydwu tych instytucji.

Podsumowując, gwarancja może być udzielona zarówno przez producenta, jak i przez importera czy sprzedawcę. Dla konsumenta nie ma to większego znaczenia, gdyż zarówno przy gwarancji fabrycznej ( producenta), jak i handlowej ( sprzedawcy) stosuje się te same przepisy. Do koga mamy się udać z roszczeniem gwarancyjnym wynika z dokumentu gwarancyjnego, który zawiera wszystkie dane gwaranta.

                                                                                                                      Anna Golas

2018-10-02

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket