Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Konsument robiąc zakupy, czy to w sklepie stacjonarnym, czy też internetowym ma obowiązek uiścić zapłatę za produkt. W sklepie stacjonarnym jest to proste, sprzedawca wydaje produkt konsument za niego płaci. Inaczej to wygląda w sklepach internetowych, gdzie robimy zakupy wirtualnie. Jakie obowiązki ciążą na sprzedawcy internetowym w sprawach związanych z obowiązkiem informowania o konieczności zapłaty? W którym momencie konsument powinien być poinformowany o obowiązku zapłaty? Jakie są konsekwencje prawne w przypadku niewywiązania się z obowiązków przez sprzedawcę?

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli umowa zawierana na odległość ( przez internet) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty, przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi, w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia, następujące informacji o:

  • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
  • cenie, sposobie jej obliczania, opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat- o obowiązku ich uiszczenia;
  • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy;
  • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy.

Składając zamówienie konsument powinien być poinformowany przez sprzedawcę o obowiązku uiszczenia zapłaty w określonej wysokości. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, a więc przed użyciem przycisku np. „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” konsument powinien uzyskać ww. informacje.

Przepis prawa nakłada na sprzedawcę obowiązek, aby uzyskał od konsumenta, że w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdzi, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Aby zapewnić konsumentom bezpieczeństwo ustawodawca nałożył na sprzedawców obowiązek, że jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „ zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania np. „kup teraz”,
„ potwierdź zakup”.

Jakie są skutki niespełnienia przez sprzedawcę ww. obowiązków związanych z informowaniem konsumenta o obowiązku zapłaty ?

W przypadku, gdy sprzedawca nie uzyska od konsumenta potwierdzenia, że wie o tym, iż złożone przez niego zamówienie łączy się z obowiązkiem zapłaty, bądź brak jest na stronie sklepu internetowego przycisku np. „ zamówienie z obowiązkiem zapłaty”  czy „ kup teraz” ( bądź innego) wówczas umowa nie zostaje zawarta.

Dla konsumenta ważne jest, aby miał świadomość, iż w danym momencie kupuje produkt i wiąże się to z obowiązkiem zapłaty. Konsument nie może się domyślać, w którym momencie rzecz nabył, dlatego przyciski typu „ zarejestruj” czy „potwierdź” mogą być mniej czytelne i mogą nie spełniać ustawowego obowiązku informacyjnego.

                                                                                                                      Anna Golas

2018-10-02

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket