Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

Nowe terminy

Konsumenci mogą się spodziewać nowych przepisów, gdyż został przygotowany projekt ustawy- o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą zmianą jest skrócenie ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Jak zostały skrócone terminy przedawnienia roszczeń ? Jakie uprawnienia zyskają konsumenci?

Sąd z urzędu uwzględnia przedawnienie
Przedawnienie jest instytucją, która ma na celu ochronę dłużnika przed wierzycielem, który przez długi czas nie dochodził swoich należności. Prowadziło to do przedawnienia roszczenia i możliwości uchylenia się przez dłużnika od zapłacenia długu.

Ważną zmianą dla konsumentów jest przepis, który stanowi, iż po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. W praktyce oznacza to, że nawet jeżeli konsument nie powoła się na przedawnienie skierowanego przeciwko niemu roszczenie to sąd z urzędu będzie uwzględniał ten fakt. Oznacza to, że konsument nie będzie musiał nic udowadniać.

Szczególne przesłanki do nieuwzględnienia przedawnienia
Jest to niewątpliwie przepis, który daje konsumentowi większe prawa.  Jednakże aby konsumenci nie nadużywali powyższego prawa sąd może, po rozważeniu interesów obu stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności.

Biorąc pod uwagę tę okoliczność, sąd powinien rozważyć w szczególności:

  1. długość terminu przedawnienia;
  2. długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;
  3. charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

Skrócenie terminów przedawnienia
W nowej ustawie przewidziano skrócenie terminu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat. Natomiast dla roszczeń o świadczenia okresowe ( np. związanye z czynszem) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- termin przedawnienia wynosi 3 lata. Skutkiem skrócenia terminu przedawnienia będzie przyspieszenie procesów windykacyjnych.

Wprowadzono również nowy sposób liczenia upływu terminu przedawnienia. Mianowicie koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Ponadto roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem 6 lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenie okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Przepisy przejściowe
Do przysługujących konsumentom roszczeń, które powstały przed wejściem w życie nowej ustawy, znajdą zastosowanie przepisy o długości terminów przedawnienia w dotychczasowym brzmieniu.

Natomiast roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentowi, co do których do dnia wejścia w życie nowej ustawy nie podniesiono zarzutu przedawnienia, podlegają skutkom przedawnienia według nowych przepisów.

Anna Golas

2018-04-03

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket