Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Zawieszenie biegu terminu rękojmi

Zawieszenie biegu

Reklamacja kojarzy nam się z dochodzeniem roszczeń od sprzedawcy, gdy kupiony produkt okaże się wadliwy. Po pojęciem reklamacja kryją się dwie instytucje mianowicie rękojmia i gwarancja. Konsument sam decyduje z której chce skorzystać. Nie jest jednak możliwe jednoczesne wystąpienie do sprzedawcy w ramach rękojmi i do gwaranta w ramach gwarancji. Czy w przypadku wystąpienia z roszczeniem gwarancyjnym bieg terminu rękojmi ulega zawieszeniu? Czy o tym fakcie należy poinformować sprzedawcę? Czy w przypadku negatywnego rozpatrzenia gwarancji można dochodzić uprawnień z rękojmi?

Konsument nie może dochodzić swoich roszczeń reklamacyjnych równocześnie w ramach rękojmi, jak i gwarancji. Powinien wybrać jedną z przysługujących mu możliwości prawnych, biorąc pod uwagę to, która jest dla niego korzystniejsza.

Wiadomo, że na złożenie reklamacji konsument w ramach rękojmi ma 2 lata od daty wydania towaru kupującemu. Jeżeli w ramach złożonej reklamacji produkt zostanie wymieniony na nowy, bieg 2- letniego terminu biegnie na nowo.

Natomiast termin do złożenia roszczenia w ramach gwarancji określony jest przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Może on wynosić 1 rok, 2 lata czy nawet 3 lata.

Gwarancja nie jest ściśle określona przepisami prawa. Większość praw i obowiązków kupującego określa sam gwarant w dokumencie gwarancyjnym. Zdarza się wiec, że nie jest przewidziana wymiana wadliwej rzeczy na nową, czy też zwrot gotówki. Natomiast rękojmia jest ściśle uregulowana przepisami prawa. Konsument ma zagwarantowane swoje uprawnienia, których sprzedawca nie może zmienić. Może więc w ramach rękojmi żądać wymiany produktu na niewadliwy, naprawy produktu, obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy.

Zgodnie z art. 579 kc kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

A więc skorzystanie w pierwszej kolejności z gwarancji nie jest jednoczesnym zrzeczeniem się przez konsumenta odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Jednak, jeżeli konsument zażąda w ramach gwarancji naprawienia wadliwej rzeczy i gwarant to uczyni, wówczas jego roszczenie w ramach rękojmi staje się do tej wady bezprzedmiotowe.

Jeżeli chodzi o zawieszenie biegu terminu rękojmi to reguluje tę kwestię art. 579 § 3 kc, zgodnie z którym w razie wykonania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Oznacza to, że jeżeli konsument wybierze dochodzenie roszczeń z gwarancji, to bieg terminu dochodzenia roszczeń z rękojmi zostaje zawieszony.

Ważne jest, aby konsument pamiętał o zawiadomieniu sprzedawcy o wadzie, niezależnie od tego, że swoje roszczenie skierował do gwaranta ( którym jest zazwyczaj producent). Gdy sprzedawca otrzyma informację o dochodzeniu przez konsumenta roszczeń w ramach gwarancji bieg terminu do realizacji uprawnień z rękojmi ulega zawieszeniu ( na czas trwania procedury gwarancyjnej).

Kiedy bieg terminu z rękojmi rozpoczyna się na nowo?

Otóż, gdy gwarant odmówi konsumentowi wykonania obowiązków wynikających z dokumentu gwarancyjnego ( np. naprawy rzeczy) termin realizacji uprawnień z rękojmi rozpoczyna się na nowo.

Warto więc pamiętać, że decydując się na reklamację wadliwej rzeczy w ramach gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu. Konsument musi jednak o tym fakcie powiadomić sprzedawcę.

                                                                                                                      Anna Golas

2018-04-03

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket