Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

NFOŚiGW

Ekologiczne ciepłownictwo

Ekologiczne

Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła były tematem branżowej konferencji, na którą 17 stycznia br. zaprosili Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytut Energetyki Odnawialnej. Spotkanie adresowane było przede wszystkim do przedsiębiorstw ciepłowniczych i spółdzielni mieszkaniowych oraz dostawców OZE.

Ekologiczne

– Polska powinna rozwijać systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami, aby z spełnić wymagania unijne – powiedział Zbigniew Kamieński, członek zespołu doradców NFOŚiGW, rozpoczynający konferencję.

W pierwszej części konferencji odbyły się trzy wystąpienia. Prezentację. „Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła” przedstawił Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu IEO. Według raportu IRENA (International Renewable Energy Agency) Polska ma duże możliwości wykorzystania źródeł OZE, przede wszystkim z energii słonecznej oraz złóż geotermalnych, mniejsze są natomiast zasoby biomasy. Nowa dyrektywa unijna wymagać będzie wzrostu udziału OZE w ciepłownictwie o 1 proc. rocznie w latach 2021–2030. Ponadto dotacje będą otrzymywać „efektywne systemy ciepłownicze”, wykorzystujące 50 proc. energii z OZE.

Ekologiczne

Prezes zarządu IEO Grzegorz Wiśniewski podkreślił znaczenie magazynów ciepła w zbilansowaniu ilości ciepła przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych.

Aby sprostać wymaganiom unijnym, konieczne jest łączenie przedsiębiorstw ciepłowniczych węglowych ze źródłami energii odnawialnej. Energetyka odnawialna jest jednym ze sposobów walki ze smogiem i na zmniejszenie produkcji CO2. Do wyboru są różne systemy ciepłownicze z OZE. Do najważniejszych należą:

•        systemy kolektorów słonecznych,

•        ciepłownie i elektrociepłownie na biomasę,

•        ciepłownie geotermalne i pompy ciepła,

•        systemy ogrzewania elektrycznego energią z elektrowni wiatrowych.

Budowa słonecznych sieci ciepłowniczych SDH (Solar District Heating) jest jednym z głównych sposobów na zwiększenie efektywności energetycznej na obszarach miejskich oraz zwiększa udział odnawialnych źródeł energii w sektorze ciepłowniczym.

Ekologiczne

Energetyka odnawialna w polskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych dotychczas była kojarzona wyłącznie z biomasą, a w szczególności z systemami współspalania biomasy z węglem. Przykłady z krajów Unii Europejskiej pokazują, że nie tylko biomasa może wypełnić cel w zakresie coraz większych udziałów odnawialnych źródeł energii (OZE) w ciepłownictwie oraz redukcji emisji zanieczyszczeń w ciepłownictwie węglowym.

Ekologiczne

Podstawową zaletą magazynowania energii elektrycznej i ciepła w gorącej wodzie są najniższe koszty takich instalacji, o trzy rzędy mniejsze niż koszty magazynowania energii np. w akumulatorach.

Coraz bardziej popularne stają się wielkowymiarowe systemy kolektorów słonecznych w połączeniu z sezonowymi magazynami ciepła, jakimi są zbiorniki na wodę. Woda wydaje się najlepszym ośrodkiem magazynującym ciepło w temperaturze poniżej 100 °C ze względu na jej niski koszt, duże ciepło właściwe oraz ogólną dostępność.

Dzięki najnowszym technologiom wykorzystania OZE struktura wytwarzanego ciepła przez przedsiębiorstwo ciepłownicze może się zmieniać. Zamiast 100 proc. wykorzystania węgla źródłem ciepła mogą być w 30 proc. kolektory słoneczne i w 20 proc. biomasa. Zaletą produkcji ciepła z OZE (poza biomasą) są stałe koszty – brak opłat paliwowych i środowiskowych w ciągu 20 lat. Biomasa oraz gaz mogą służyć do bilansowania mocy ciepłowniczej jedynie w szczytach zapotrzebowania.

Firmy magazynujące ciepło mogą działać na warunkach komercyjnych i sprzedawać energię z magazynu przy dobrej cenie kW ciepła.

Ekologiczne

Per Kistensen z firmy PlanEnergi omówił zalety łączenia różnych sposobów wytwarzania ciepła z OZE w systemach ciepłowniczych.

Przodującymi krajami wykorzystującymi OZE w systemach ciepłowniczych są Dania i Szwecja. Zaproszeni goście: Per Kistensen z firmy PlanEnergi z Danii i prof. Jan-Olof Dalenbäck z Chalmers University of CIT Energy Management AB ze Szwecji przedstawili rozwój systemów ciepłowniczych z OZE w swoich krajach. Per Kistensen omówił rozwój ciepłownictwa w Danii, uwzględniając systemy ciepłownicze od 1 do 4 generacji na przykładzie okręgu Braedstrup.

Ekologiczne

Per Kistensen omówił rozwój ciepłownictwa w Danii, uwzględniając systemy ciepłownicze od 1 do 4 generacji.

W Danii pierwsze słoneczne systemy centralnego ogrzewania powstały w 2007 r. W kolejnych latach powstawały nowe, już z magazynami ciepła. Na przykład elektrociepłownia Braedstrup z 2012 r. o mocy 450 MWh BTES wykorzystuje sezonowe podziemne i krótkoterminowe magazyny ciepła w postaci naziemnych stalowych zbiorników.

Ekologiczne
Ekologiczne
Ekologiczne

Jan-Olof Dalenbäck przedstawił prezentację „Sezonowe magazynowanie ciepła dla słonecznych systemów ciepłowniczych zintegrowanych z rynkiem energii elektrycznej – europejskie ramy oraz szwedzkie przykłady”.

Jan-Olof Dalenbäck zwrócił uwagę, że rynek energii elektrycznej w Szwecji oparty jest na ekologicznej energii z hydroelektrowni, a do otrzymywania energii cieplnej jest wykorzystywana biomasa (drewniane odpady i pellety). Szwecja, ze względu na dużą powierzchnię, wykorzystuje także elektrownie wiatrowe. Mniejsze jest zainteresowanie magazynowaniem ciepła, ale są wprowadzane ciekawe rozwiązania. Göteborg (600 tys. mieszkańców, druga sieć ciepłownicza w Szwecji) jest ogrzewany ciepłem odpadowym, a chłodzony przez rzekę, natomiast Varberg (35 tys. mieszkańców) jest ogrzewany ciepłem z zakładów przemysłowych.

Ekologiczne

Charakterystyczny zbiornik na wodę magazynujący ciepło.

Ekologiczne

W Szwecji rozwijane są także małe instalacje z ciepłownią zasilaną kolektorami słonecznymi i spalarnią drewnianych pelletów.

Po prezentacjach odbyła się dyskusja, jak w Polsce rozwijać ekologiczne ciepłownictwo. Są już pierwsze wdrożone rozwiązania. Geotermia Podhalańska SA pracuje nad projektami magazynowania i akumulacji ciepła oraz produkcji ciepła z silników gazowych i wdraża je. W Płońsku 80 proc. dostarczanego ciepła pochodzi z OZE. W Olsztynie do produkcji energii cieplnej wykorzystuje się biomasę i węgiel. W 2019 r. zostanie uruchomiony kocioł na biomasę o mocy 25 MW, indywidualni odbiorcy będą także dostarczać nadwyżki ciepła do systemu ze swoich instalacji solarnych. NFOŚiGW w ramach posiadanych środków unijnych będzie przygotować i realizować serię projektów pilotażowych rozwijających polskie ciepłownictwo.

2018-01-23

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket