Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Konsument powinien zapoznać się z treścią regulaminu sklepu

Konsument powinien zapoznać się z

Kupując przez internet w pierwszej kolejności oglądamy zdjęcia produktu, zapoznajemy się z jego danymi oraz ceną. Często zapominamy jednak o regulaminie sklepu, a jest to bardzo istotny dokument. Zawiera on informacje i warunki dotyczące umowy, dlatego tak ważne jest abyśmy zapoznali się z jego treścią. Co powinien zawierać regulamin sklepu? Czy zawarte w nim klauzule niedozwolone są dla konsumenta wiążące?

Z czego wynika obowiązek posiadania regulaminu sklepu?
Wiadomo, że sklepy internetowe zapewniają nam wygodne i szybkie zakupy. Aby wszystko było jasno sprecyzowane istnieje obowiązek posiadania przez e- sklepy regulaminów.

Obowiązek posiadania regulaminu wynika z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia konsumentowi regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na jego -żądanie- w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient.

Sprzedawca musi więc zapewnić konsumentowi możliwość zapoznania się z treścią regulaminu przed zawarciem umowy w e-sklepie. Ważne jest również to, że konsument nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione.

Jakie informacje powinien zawierać regulamin?
Na sprzedawcę prawo nakłada szereg obowiązków informacyjnych. Większość z nich wynika z ustawy o prawach konsumenta.  Z treści regulaminu konsument powinien dowiedzieć się przede wszystkim o:

 • danych sprzedawcy, w szczególności firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze KRS;
 • adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu i faksu, jeżeli są dostępne pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze sprzedawcą;
 • szczegółowych danych określających produkt, który jest sprzedawany w e-sklepie;
 • cenie towaru, z wyszczególnieniem czy jest to cena netto, czy brutto;
 • dokładnych warunkach zawarcia umowy;
 • dostępnych formach płatności (np. przelewem tradycyjnym, mobilnym systemem płatności PayPal) i kosztach dostawy towaru np. poprzez wskazanie, który podmiot będzie doręczał konsumentowi przesyłkę ( Poczta Polska, kurier);
 • możliwości reklamacji towaru, jeżeli okaże się wadliwy oraz poinformowanie o sposobach reklamacji czy to z tytułu rękojmi czy też gwarancji;
 • możliwości odstąpienia od umowy. Jeżeli tej informacji zabraknie klient może odstąpić od umowy nie po 14 dniach a po 12 miesiącach;
 • o sposobie zwrotu kupionego produktu i o tym kto ponosi koszty zwrotu;
 • pozasądowych sposobach dochodzenia roszczeń.

Zaś z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wynika, że regulamin powinien zawierać:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
4) tryb postępowania reklamacyjnego.

Wyżej wymienione informacje powinny być bezwzględnie umieszczone w regulaminie, co nie oznacza, że sprzedawca nie może wprowadzić innych zapisów, które ułatwiałyby klientom robienie zakupów.

Co w przypadku niedozwolonych klauzul umownych?
Regulamin sklepu nie może zawierać niedozwolonych klauzul umownych. Wprowadzenie zapisów niezgodnych z prawem nie wiąże konsumenta. Sprzedawca zaś, który wprowadził niedozwolone klauzule umowne naraża się na karę finansową w wysokości od 1000 zł do 1500 zł za jedno postanowienie. Ponadto jeżeli przeciwko niemu zostanie wszczęte postępowanie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, kara finansowa może sięgać do wysokości 10% przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy. Przy czym pod uwagę bierze się całość przychodu przedsiębiorcy, a nie tylko przychód ze sprzedaży internetowej. 

Niedozwolonymi klauzulami umownymi zawartymi w regulaminach sklepów były np.:

 • „W przypadku uznania odstąpienia od umowy Sklep dokonuje zwrotu zapłaconej ceny w terminie 30 dni od daty otrzymania zwróconego towaru po pomniejszeniu o koszty obciążające Klienta”;
 • „Zwrot pieniędzy możliwy jest wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub karnetu”;
 • „W przypadku uszkodzonych przesyłek, sklep nie ma obowiązku wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy. Uszkodzony towar może być odesłany do klienta na jego koszt”;
 • „Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sprzedającego”;
 • „Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utratę danych klienta i związane z tym konsekwencje”.

Zmiana regulaminu sklepu internetowego
Sprzedawca może zmieniać zapisy regulaminu sklepu internetowego. Może się to wiązać np. z wejściem w życie nowych przepisów prawa. Powinien jednak poinformować o tym klienta, który musi zmiany zaakceptować. Sprzedawca może  poinformować o  zmianie regulaminu poprzez umieszczenie na swojej stronie informacji o zmianie i utrzymanie  jej przez co najmniej 14 dni. Jako niedozwolona klauzula umowna został uznany zapis: „sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Sklepu w każdym czasie i podania ich treści do publicznej wiadomości przez opublikowanie ich na stronie sklepu”.

Klient musi mieć możliwość zaakceptowania zmian i ewentualnego odstąpienia od umowy.

Każdy konsument przed zakupami w sklepie internetowym powinien zapoznać się z regulaminem. Jest to dokument, który reguluje prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego. Regulamin jest wymagany niezależnie od tego czy sprzedawca sprzedaje jeden produkt czy też setki produktów. Treść regulaminu musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie może naruszać praw konsumentów.

Anna Golas
 

2018-01-02

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket