Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Sprzedawca za nieprzestrzeganie praw konsumenta ponosi odpowiedzialność

Sprzedawca za nieprzestrzeganie praw konsumenta

Konsumenci mają zagwarantowane określone prawa, których sprzedawcy muszą przestrzegać. Naruszenie tych praw wiąże się z odpowiedzialnością sprzedawców. Mogą oni być ukarani np. grzywną. Konsumenci powinni więc znać swoje prawa, wtedy łatwiej będą mogli je wyegzekwować. Jakie więc prawa ma konsument? Co grozi sprzedawcom za ich nieprzestrzeganie?

Skutki niepoinformowania o prawie do odstąpienia od umowy
Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość. Sprzedawca ma obowiązek poinformować o tym kupującego oraz przesłać mu wzór formularza, jaki konsument będzie mógł wypełnić przy odstąpieniu od umowy.

W przypadku niewypełnienia tego obowiązku termin do odstąpienia od umowy wydłuża się aż do 1 roku, a konsument nie ponosi odpowiedzialności za utratę wartości zwracanego towaru. Konsument będzie mógł więc zwrócić towar używany, a sprzedawca będzie zobowiązany do zwrotu całej zapłaconej ceny.

Przedsiębiorca powinien poinformować klienta, że koszty odesłania towaru obciążają konsumenta . Jeżeli nie dopełni tego obowiązku koszty przesyłki poniesie sam sprzedawca.

Skutki niedopełnienia obowiązku informacyjnego
Sprzedawca ma obowiązek najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową poinformować go m.in. o danych sprzedawcy, o sposobie kontaktowania się ze sprzedawcą, adresie pod którym można składać reklamację, cenie towaru oraz sposobie i terminie zapłaty, prawie do odstąpienia od umowy, wzorze formularza, o treści gwarancji oraz o innych informacjach określonych w art. 12 ustawy o prawach konsumenta.

Obowiązek informacyjny wynika również z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każdy sprzedawca, który prowadzi sklep internetowy musi zamieścić na swojej stronie określone informacje. Są to m.in. informacje o oprogramowaniu używanym przez przedsiębiorcę, informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego, jeśli działalność związana jest z uzyskaniem właściwego zezwolenia, adresy elektroniczne umożliwiające kontakt z przedsiębiorcą.

Sprzedawca ma również obowiązek umieścić na swojej stronie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin powinien zawierać określone informacje dotyczące:

  • rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną ,
  • tryb postępowania reklamacyjnego,
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczonych drogą elektroniczną.

Niedopełnienie obowiązków informacyjnych grozi w interesy konsumenta i może być uznane za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów za które Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę  karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Skutki wprowadzenia konsumenta w błąd
Konsumenci często podejmują decyzję kupna różnych rzeczy pod wpływem reklam czy informacji o produkcie podawanych przez sprzedawcę. Nie zawsze jednak są one prawdziwe. Takie działanie może stanowić zakazaną praktykę rynkową, czyli działanie wprowadzające w błąd, jeżeli powoduje ono lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej zakupu produktu, której inaczej by nie podjął. Przykładem może być sytuacja, gdy sprzedawca zachęca do zakupu produktu np. pralki informując, że jest ona jedyna w swoim rodzaju i żadna inna nie ma tych funkcji.

Skutkiem powyższego działania sprzedawcy jest obowiązek naprawienia szkody, jak również unieważnienie umowy wraz z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu.

Skutki niewłaściwego poinformowania konsumenta o cenie
Ceny w sklepach muszą być uwidacznianie w sposób jednoznaczny nie budzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W przypadku obniżki ceny uwidacznia się także informację o przyczynie wprowadzenia obniżki.

Informacje o cenie powinny być dla klienta dobrze widoczne i nie powinny budzić żadnych wątpliwości.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar, konsument ma prawo żądania sprzedaży towaru po cenie dla niego najkorzystniejszej.

Skutkiem niewykonania przez sprzedawcę ww. obowiązku jest możliwość nałożenia na niego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej kary pieniężnej w wysokości do 20 000,00 zł.

Anna Golas

2017-12-20

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2018 InfoMarket