Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Kupujący przedsiębiorca też ma swoje prawa

Kupujący przedsiębiorca też ma swoje prawa

Kupując produkty powinniśmy zwracać uwagę na to, czy kupujemy, jako przedsiębiorcy, czy jako osoby fizyczne. W obecnym stanie prawnym mamy do czynienia z rękojmią w ramach, której możemy dochodzić praw z tytułu wad produktów. Jednakże są pewne różnice między rękojmią dla przedsiębiorców a rękojmią dla konsumentów. Ponadto pewne uprawnienia przysługują jedynie konsumentowi. Na, co więc powinniśmy zwracać uwagę kupując produkt w celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą? Jakie prawa nam przysługują, a z których nie możemy, jako przedsiębiorcy korzystać?

 

Konsument a przedsiębiorca
    Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Oczywiście osoba taka może prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale kupując produkt nie może mieć to związku z tym biznesem.
    Natomiast przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Są jednak przypadki, kiedy przedsiębiorca będzie traktowany tak, jak konsument. Mianowicie wówczas, gdy będzie osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą i będzie dokonywał zakupów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Rękojmia dla przedsiębiorców
    Przed wejściem w życie ustawy o prawach konsumenta okres rękojmi dla przedsiębiorców wynosił 1 rok. Obecnie zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy mają 2 lata na dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi. Przedsiębiorca może żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy. Ponadto może odstąpić od umowy i żądać zwrotu ceny, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na nową albo wadę usunie, a w przypadku, gdy rzecz była naprawiana lub wymieniana kupujący ma prawo odstąpić od umowy, chyba że wada jest nieistotna.

Utrata uprawnień z tytułu rękojmi
    Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później- jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Aby zachować powyższy termin wystarczy wysłać przed jego upływem zawiadomienie o wadzie. Nie jest tu wymagana forma listu. Można to zrobić w sposób dowolny jednakże tak, aby zawiadomienie dotarło do sprzedawcy ( np. pocztą elektroniczną).
    Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.  

Przedsiębiorca a odstąpienie od umowy
    Prawo mówi, że konsument zawierający umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów. Oznacza to, że prawo to nie przysługuje przedsiębiorcy, który kupuje produkt w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli więc kupimy telewizor do firmy z fakturą na firmę w sklepie internetowym to z prawa odstąpienia od umowy nie skorzystamy. Moglibyśmy to zrobić kupując telewizor, jako osoba fizyczna i nie na potrzeby firmy.  Wato o tym pamiętać, by uniknąć problemów.
    Nie wszystkie więc przywileje konsumenckie przysługują przedsiębiorcom. Jednakże są to podmioty, które również są chronione prawem w przypadku zakupów.

                                            Anna Golas

2016-02-04

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket