ASEKOL PL , ENVIROPOL PL

Mechanizm autoryzowanego przedstawiciela [promocja]

Mechanizm autoryzowanego przedstawiciela

Zgodnie z zapisami art. 25 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym podmiot wprowadzający do obrotu sprzęt pochodzący od producenta nie musi wykonywać obowiązków nałożonych na niego ustawą, jeżeli spełni określone warunki. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić ten przepis.

Na początek wyjaśnijmy, co rozumiemy pod pojęciem producenta: jest to osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej lub osoba prawna niemająca siedziby na terytorium Polski (ma siedzibę na terenie UE lub poza nim). Sprzedaje sprzęt na terytorium Polski, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość, bezpośrednio gospodarstwom domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe. Artykuł prezentuje różne konfiguracje współpracy z producentem.

Producent sprzedaje do dystrybutorów lub firm (w trybie B2B, nie do użytkowników końcowych)

Producent ma prawo do wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela (AR) odpowiedzialnego za wykonywanie na terytorium Polski obowiązków określonych ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w odniesieniu do wprowadzonego do obrotu sprzętu pochodzącego od tego producenta. Wprowadzający sprzęt (dystrybutor), który wprowadza do obrotu sprzęt pochodzący od producenta, nie musi wykonywać obowiązków nałożonych na niego ustawą, o ile:

  • AR tego producenta jest wpisany do rejestru BDO (dział IV);
  • dystrybutor przekazał do AR wyznaczonego przez producenta wszelkie niezbędne dane, w szczególności informacje o masie wprowadzonego do obrotu w danym roku oraz w poprzednim roku kalendarzowym sprzętu pochodzącego od tego producenta;
  • umieszcza n a swoich F V/paragonach i innych dokumentach związanych z wprowadzeniem numeru rejestrowego BDO autoryzowanego przedstawiciela. ASEKOL PL jest autoryzowanym przedstawicielem około 200 producentów.

Producent musi podać swojemu AR wykaz dystrybutorów (polskich firm), którzy korzystają ze zwolnienia, o którym mowa wyżej, i za których producent ponosi koszty gospodarowania odpadami (KGO).

Mechanizm-autoryzowanego-przedstawiciela-3

Producent musi wyznaczyć autoryzowanego przedstawiciela odpowiedzialnego za wykonywanie na terytorium
Polski obowiązków określonych ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w odniesieniu do
wprowadzonego sprzętu przez tego producenta.

Jak ustalić, czy producent wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela?

Najlepiej zapytać producenta, czy ponosi koszty gospodarowania odpadami i czy wyznaczył AR w Polsce. Niestety, sprawdzenie tego w rejestrze BDO jest bardzo trudne.

Autoryzowanymi przedstawicielami mogą być organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale też inne podmioty, w tym nawet osoby fizyczne. Autoryzowany przedstawiciel musi mieć wpis w dziale IV rejestru BDO. Wpis musi być aktualizowany na bieżąco. Przedsiębiorca, w tym organizacja odzysku, musi dokonać aktualizacji w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, a kolejne 30 dni ma urząd na zatwierdzenie wpisu, co oznacza, że informacja o wyznaczeniu przez producenta autoryzowanego przedstawiciela może pojawić się w BDO z dwumiesięcznym opóźnieniem.

Mechanizm-autoryzowanego-przedstawiciela-5

Baterie i akumulatory oraz opakowania

W Polsce nie ma mechanizmu autoryzowanego przedstawiciela wobec rozliczania wprowadzania baterii i akumulatorów oraz opakowań. Producent nie może rozliczyć wprowadzanych baterii oraz opakowań sprzedawanych w trybie B2B. Wprowadzający lub dystrybutor musi samodzielnie rozliczyć baterie i akumulatory wprowadzane w sprzęcie producenta, który wyznaczył AR dla sprzętu. Analogicznie w przypadku opakowań. Wprowadzający rozlicza wprowadzenie opakowań, w których został wprowadzony sprzęt rozliczony przez producenta.

Podmiot taki musi być zarejestrowany w BDO w zakresie baterii i akumulatorów (dział V, tabela 1) oraz opakowań (dział VI, tabela 4). Dystrybutor na FV/paragonach i innych dokumentach związanych z wprowadzeniem musi posługiwać się numerem rejestrowym swoim oraz autoryzowanego przedstawiciela.

Dystrybutor może realizować obowiązki samodzielnie lub powierzyć je organizacji odzysku ASEKOL PL, która w zakresie baterii jest podmiotem pośredniczącym, a w zakresie opakowań organizacją odzysku opakowań.

Mechanizm-autoryzowanego-przedstawiciela-7

Producent sprzedaje do użytkowników końcowych (w trybie B2C, sprzedaż do osób indywidualnych)

Producent musi wyznaczyć autoryzowanego przedstawiciela odpowiedzialnego za wykonywanie na terytorium Polski obowiązków określonych ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w odniesieniu do wprowadzonego sprzętu przez tego producenta. Dla baterii i akumulatorów oraz opakowań producent musi się zarejestrować jako wprowadzający baterie i akumulatory (dział V, tabela 1) oraz opakowania (dział VI, tabela 4). Na paragonach i innych dokumentach związanych z wprowadzeniem musi posługiwać się swoim numerem rejestrowym BDO, swojego autoryzowanego przedstawiciela (wprowadzanie sprzętu) oraz swoim numerem dla baterii i opakowań. Producent (wprowadzający) może realizować obowiązki w zakresie baterii i opakowań samodzielnie lub powierzyć je organizacji odzysku ASEKOL PL.

Beata Bartosiak Koordynator Działu Doradztwa Środowiskowego

2024-03-07
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket