ASEKOL , ENVIROPOL PL

Baza danych o odpadach – wielozakresowe narzędzie

Baza danych o odpadach

BDO, czyli baza danych o odpadach, to wielozakresowe narzędzie, które służy do ewidencji wytwarzanych i przekazywanych przez przedsiębiorców odpadów, jak również stanowi bazę przedsiębiorców wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Co więcej, jest też m.in. podstawą wystawiania kart przekazania odpadów, tzw. KPO. Obowiązkowi rejestracji w bazie danych o odpadach podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. BDO może być pomocne również dla sprawdzenia dostawców i firm odbierających odpady – zawiera informacje o prowadzonej działalności i posiadanych pozwoleniach.

Kogo dotyczy BDO? Gdzie szukać informacji?

Podstawą prawną obowiązku rejestracji w BDO są wspomniane wyżej art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W wielkim skrócie można przyjąć, że wpisowi w BDO podlegają przedsiębiorcy, którzy wytwarzają, transportują lub przetwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Danej firmy może dotyczyć każda z ww. pozycji, gdy importuje ona towary, ponieważ oznacza to, że wprowadza produkty w opakowaniach. W wypadku importu szeroko rozumianej elektroniki firmy te stają się wprowadzającymi do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny i najczęściej również wprowadzającymi produkt w opakowaniu. Warto zaznaczyć, że jeśli importowany sprzęt zawiera baterie lub akumulatory , to w takim przypadku importerzy uzyskują dodatkowo status wprowadzających baterie i akumulatory.

Firmy prowadzące np. serwis sprzętu, w którym powstają odpady inne niż komunalne, uzyskują status wytwarzających odpady z działalności gospodarczej. Za każdy z tych obszarów odpowiada inny dział BDO. Pomocą do odpowiedniego „zidentyfikowania się” firmy, służyć może ankieta na stronie: https://bdo.mos. gov.pl/ankieta/. Po jej wypełnieniu system podpowiada, czy rejestracja w BDO jest wymagana i jeśli tak to w jakich działach. Można również skorzystać z kompleksowej usługi doradztwa środowiskowego, którą oferuje organizacja Asekol PL.

Baza danych o odpadach

Działy rejestru BDO dla wprowadzającego sprzęt

Poniżej poglądowo przedstawiono przykład zakresu wpisu w BDO dla firmy, która jest wprowadzającym sprzęt elektryczny lub elektroniczny w opakowaniu, zawierający baterie lub akumulatory. Trzeba dodać, że ostateczna decyzja o zakresie wpisu pozostaje zawsze po stronie przedsiębiorcy.

Dział IV. Tabela 1 – dotyczy działalności wynikającej z ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – czyli wprowadzającego „sprzęt”. Jest to tabela wymagana dla firm wprowadzających na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodny z definicją zawartą w ustawie. We wniosku rejestrowym należy wskazać grupy, w których rejestrowana firma wprowadza sprzęt. Do wyboru przedsiębiorcy mają : sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury; ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2 ; lampy; sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm; sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm oraz małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm.

Obszerna i szczegółowa charakterystyka tych grup oraz przykładowe produkty znajdują się w załączniku nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Co ważne, gdy podlegająca rejestrowi firma ma zawartą umowę z organizacją odzysku, informacje o wprowadzanych grupach znajdują się w umowie. We wniosku również należy odznaczyć, czy obowiązki realizowane są samodzielnie, czy z organizacją odzysku. W wypadku realizacji z organizacją do wniosku należy dołączyć skan umowy. Warto pamiętać, że przy realizacji obowiązków samodzielnie, wymagane również będzie od przedsiębiorstwa wniesienie zabezpieczenia finansowego. Dział V. Tabela 1 – dotyczy działalności wynikającej z ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Dział ten dotyczy wprowadzania wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do produktów. We wniosku rejestrowym należy odznaczyć, czy przedsiębiorstwo wprowadza baterie przenośne, samochodowe, czy przemysłowe. Definicje tych pojęć znajdują się ww. ustawie o bateriach i akumulatorach. W wypadku współpracy z organizacją odzysku potrzebne informacje zawiera umowa. We wniosku rejestrowym należy również odznaczyć, czy przedsiębiorca realizuje obowiązki samodzielnie, czy z organizacją odzysku. W wypadku realizacji z organizacją nie jest konieczne dołączanie skanu umowy.

Dział VI. Tabela 4 i/lub Tabela 5 – dotyczy działalności w zakresie ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wpis wymagany jest dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach (tabela 4) oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach; eksportujących opakowania, produkty w opakowaniach i wprowadzających opakowania (tabela 5). We wniosku rejestrowym należy odznaczyć, jakiego rodzaju opakowania są wprowadzane. Zgodnie z ww. ustawą o opakowaniach jest do wyboru 6 pozycji: opakowania z tworzyw sztucznych, z aluminium, ze stali, z papieru i tektury, ze szkła, z drewna. W wypadku współpracy z organizacją odzysku potrzebne informacje znajdują się w umowie. We wniosku rejestrowym należy również odznaczyć, czy przedsiębiorca realizuje obowiązki samodzielnie, czy z organizacją odzysku. W przypadku realizacji z organizacją nie jest konieczne dołączanie skanu umowy.

Baza danych o odpadach

Główny problem wielu firm: Ale… ja nie wiem jakie moja firma wytwarza odpady! Pomocą do odpowiedniego „zidentyfikowania się” firmy, służyć może ankieta na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/. Po jej wypełnieniu system podpowiada, czy rejestracja w BDO jest wymagana i jeśli tak to w jakich działach.

Dział XII dotyczy wszystkich wytwórców odpadów innych niż komunalne

Każdy wytwórca odpadów innych niż komunalne jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru BDO. Wpis w tym dziale jest konieczny, gdy przedsiębiorca wytwarza odpady z działalności gospodarczej inne niż komunalne – czyli takie, które wymagają utylizacji w odpowiednim zakładzie przetwarzania i przekazania ich wraz z kartą przekazania odpadów (KPO). Mogą to być np. zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, tonery, kartony, plastik, drewno, lampy. Różnorodność występujących odpadów jest bardzo duża, dlatego został stworzony katalog odpadów, a każdy rodzaj odpadów otrzymał swój kod. Podstawą prawną katalogu jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

 

Baza danych o odpadach

Mirosław Baściuk, dyrektor zarządzający, członek zarządu ASEKOL PL oraz ENVIROPOL PL

Asekol w ubiegłym roku po raz kolejny zanotował znaczący rozwój swojej działalności. To, oczywiście, stawia nowe wyzwania w kontekście bieżącego roku. Warto podkreślić ponad 1200 kontraktów i blisko 100 tys. ton wprowadzenia sprzętu przez klientów Asekol oraz znaczący rozwój branży odpadów opakowaniowych jako uzupełnienie naszego portfolio. Dzięki temu możemy obsługiwać naszych klientów kompleksowo, w pełnym zakresie obowiązków. Z tego względu zdecydowaliśmy się również wzmocnić nasz dział doradztwa dla klientów i wprowadzić nowe usługi audytów zgodności z przepisami ochrony środowiska, prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości, jak również bieżące doradztwo środowiskowe. Jest to w naszej opinii niezbędna usługa w świetle stale zmieniających się przepisów ochrony środowiska. Wzorem ubiegłego roku planujemy również comiesięczne webinary, które mają za zadanie zwiększać świadomość naszych klientów w zakresie obowiązków wynikających z przepisów „środowiskowych”.

2022-04-05
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket