GfK

Poprawa nastroju konsumentów

Poprawa nastroju

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w maju -3,8 i był aż o 7,2 p.p. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W maju składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

 – nastąpiła nieznaczna poprawa ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 0,4 p.p., z poziomu -9,8 do -9,4;

 – nastąpiła znacząca poprawa ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 6,5 p.p., z poziomu -3,9 do 2,6;

 – nastąpiła znacząca poprawa ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – wzrost o 20,2 p.p., z poziomu -36,1 do -15,9;

 – nastąpił wzrost skłonności do zakupów – wzrost o 1,4 p.p., z poziomu -5,9 do 7,3.

Badanie zrealizowano w maju w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na reprezentatywnej przedmiotowo ogólnopolskiej próbie liczącej 1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, że w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionych pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 r. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Poprawa nastroju
2021-07-01
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket